About us-nl


Pixelfarming Robotics ontwerpt en produceert geavanceerde landbouwrobots. Het bedrijf is in 2019 opgericht om vooraan te staan bij de ontwikkelingen van toekomstbestendige voedselvoorziening en bodemverbetering. Waarmee we met elkaar een zelfvoorzienende ecologie mogelijk maken.

Fundamenteel

Voedsel is één van de fundamentele voorwaarden voor menselijk bestaan. Voedselzekerheid is bepalend voor vrede en welvaart (Maslov.e.a.). Een gezonde leefomgeving is een andere fundamentele voorwaarde voor menselijk bestaan.

Het huidige welvaartsniveau is bereikt door meer en intensiever landgebruik voor landbouw. Deze intensivering is gerealiseerd met grotere machines en chemische technologie. Deze technieken functioneren optimaal bij een homogene situatie en monoculturen. Nadeel van deze benadering is verlaging van biodiversiteit, bodemverarming en verdichting, beperking van waterbergende capaciteit en afhankelijkheid van toegestane chemische middelen en uiteindelijk een lagere opbrengst per hectare dan feitelijk mogelijk is.

Pixelfarming

Pixelfarming biedt een alternatieve benadering door toepassing van digitale technologie en robotica. Door uit te gaan van de mogelijkheden, de diversiteit en de capaciteit, van de bodem en het gewenste productassortiment kan het optimale teeltplan berekend worden voor de desbetreffende bodem. Binnen het teeltmodel (aan de hand van plant-groei-modellen) wordt de benodigde bodemontwikkeling voor de aankomende teelten meegenomen om zo langjarige exploitatie mogelijk te maken.

Daarnaast wordt voor gewasbescherming gebruik gemaakt van de versterkende eigenschappen die verschillende plantensoorten op elkaar hebben.

In de optimale situatie staan alle planten op de juiste plaats om tot een maximaal resultaat te komen. Dit optimum kan berekend en voorspeld worden met behulp van een computer model en vervolgens met behulp van robot technologie geplant, verzorgd en geoogst worden. Onderzoek (WUR, van Apeldoorn) toont aan deze manier van telen tot 50% meer opbrengst per hectare oplevert, zónder chemie en kunstmest.

Met deze manier van telen kunnen je gewassen tot 50% meer opbrengst per hectare opleveren.

– Dr.Ir. DF van Apeldoorn (University Wageningen, WUR)

Technologie

Concreet betekent het beperken van de toegestane middelen dat er meer handwerk gedaan moet worden om tot soortgelijke opbrengsten te komen. Robot en vision technologie biedt oplossingen om dit handwerk te beperken. Agro robotica wordt daardoor gezien als een groei sector die de komende jaren de wereld gaat veranderen naar een duurzamere, houdbare manier van telen.

Arend Koekkoek

Ronald de Kort

Kees Westein

Cindy Hoetmer

Rik Onstenk

Nick Versluis